Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Elevhälsa

Elevhälsan i Åstorps kommun ingår organisatoriskt i Centrala resursenheten.


Elevhälsan består av flera olika professioner som samverkar med varandra när du som elev eller förälder behöver extra stöd i skolan. Elevhälsan ska bidra till att hälsa, lärande och trygghet fungerar för alla elever. Att trivas och må bra är viktigt för att orka och kunna prestera bra i skolan. Elevhälsan arbetar för att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever.
Alla kommunala skolor har tillgång till ett elevhälsoteam, vilket utreder och ger stödinsatser. Om behov finns kan elevhälsan även hänvisa till andra resurser utanför skolan. I teamen ingår flera yrkeskompetenser.
 
Skolsköterska och skolläkare
Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling. Skolsköterskan erbjuder bland annat regelbundna hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer till alla elever.


Specialpedagogisk kompetens
Lärare med specialpedagogisk kompetens fungerar som ett stöd för övriga pedagoger. De kan finnas med som ett stöd i klassen eller stötta enskild elev.  


Skolkurator
Kuratorn kan du vända dig till i frågor som rör trivsel, relationer och arbetsmiljön i skolan. Skolkuratorn kan även ge råd och stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan.


Skolpsykolog
Skolpsykologens arbetsuppgifter består bland annat av förebyggande och utredande arbete kring barn i behov av särskilt stöd i förskola och skola samt handledning och konsultation gentemot personal. Psykologen kan även ge råd och vägledning till föräldrar.
 
Talpedagog
Talpedagogen arbetar förebyggande och/eller habiliterande för att undanröja hinder för språklig utveckling. Talpedagogen samarbetar med skolans specialpedagog samt vid behov extern expertis.


Fält- och ungdomssekreterare
Fältsekreterarens arbete är i första hand riktat mot ungdomar i åldrarna 12-20 år. Arbetet innefattar bland annat uppsökande verksamhet på skolor och fritidsgårdar.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för ungdomssekreteraren är arbetet med de unga lagöverträdarna, dvs barn och ungdomar som är misstänkta för att ha begått något brott.

 

Senaste publiceringsdatum: 2016-11-28
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Annelouise Lindquist Eckerström

Verksamhetschef

042-640 53
annelouise.eckerstrom@astorp.se