Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Flyktingsituationen och mottagning
i Åstorps kommun

Flyktingmottagning Åstorps kommun

Grafik: så fungerar flyktingmottagandet. Klicka på bilden för större version.

Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förföljelse. Vi har samlat information om hur Åstorps kommun arbetar med flyktingfrågan, vem som ansvarar för vad och hur du som invånare kan bidra.


Kommunens insatser i flyktingmottagandet

Inledning

Migrationsverket har det stora ansvaret för dem som söker asyl. När de beslutat om asyl blir personen anvisad till någon av de 290 kommunerna som vi har i Sverige. Under själva asylprocessen är kommunens roll att vägleda, hänvisa och informera.


När en person fått uppehållstillstånd och blivit hänvisad till en kommun gäller det ordinarie samhällsansvaret som tas av kommun, försäkringskassan, arbetsförmedlingen med flera.

När det gäller ensamkommande barn och unga har kommunen ett större uppdrag; För barn och unga som är asylsökande, både de som kommer med sin familj och ensamkommande barn, har kommunen ansvar att erbjuda barnen att gå i förskola och skola.


Kort om olika myndigheters ansvar


Kommunerna i Sverige ansvarar för

 • mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige
 • praktisk hjälp i samband med bosättning
 • undervisning i svenska för invandrare samt
 • samhällsorientering
 • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning
 • förskola, skola och fritidshem
 • socialt stöd och service

Migrationsverket ansvarar för

 • uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl

Arbetsförmedlingen ansvarar för att

 • samordna de insatser till vuxna som behövs
 • för att de ska kunna etablera sig i landet
 • ta beslut om etableringsersättning till den
 • nyanlände

Åstorps kommun arbetar med de här flyktinggrupperna

 • Ensamkommande barn och unga med permanent uppehållstillstånd.
 • Vuxna nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd och omfattas av etableringsreformen och som är bosatta i Åstorps kommun

Just när det gäller asylsökande barn och unga inklusive asylsökande ensamkommande barn har kommunen ansvar att erbjuda barnen skolgång. När en person fått uppehållstillstånd gäller det ordinarie samhällsansvaret som tas av kommun, försäkringskassan, arbetsförmedlingen med flera.


Mottagande av ensamkommande barn

Kommunen har ett särskilt ansvar för boende, vård och omsorg när det gäller ensamkommande barn och unga. Socialjouren ansvarar för risk- och skyddsbedömningar gällande ensamkommande barn där kommunens medarbetare eller andra myndighetsföreträdare anser att det finns behov av detta.


Insatser på längre siktInformationsmöten om att bli familjehem

Socialtjänsten fick flera kontakter med personer som är intresserade av att bli familjehem då vi för några veckor sedan via artikel och annons gick ut med förfrågan. Är Du/ni intresserade av att bli familjehem till just ensamkommande barn så kontakta oss gärna. Det går bra att ringa till mottagningen Barn och familj via kommunens växel för att få veta mer och anmäla intresse. Vi har behov av familjehem med olika bakgrund och kompetens för att möta de här barnens speciella behov. Mer information om hur vi arbetar och vilka krav som ställs för uppdraget ger vi i fortsatta samtal.


Fler gode män

Behovet av Gode män ökar hela tiden med anledning av den situation som uppstått. IUnder vintern kommer vi anordna informationskvällar för att möta intresset från allmänheten. Ni är också alltid välkomna att kontakta oss för information om vad ett eventuellt uppdrag skulle innebära.


De stora utmaningarna

1. Boenden för ensamkommande
 • Fler familjehem behöver utredas, både nya familjehem och anknytningsfamiljer
 • Åstorps kommun arbetar med att få fram nya boenden för ensamkommande barn med 40 platser. De förväntas stå till förfogande under vinter-våren 2016

2. Boenden för nyanlända
 • Bostadsbrist i Åstorps kommun leder till trångboddhet.
 • Kommunen arbetar aktivt med tillfälliga boendelösningar

3. Skolornas kapacitet
 • Det har bildats väntetider till vuxenutbildningscentrums språkintroduktion
 • Bemanningen i skolorna och den geografiska spridningen över kommunens skolor ska ses över

4. Arbetsmarknadsåtgärder

Integrationsenheten samarbetar med Arbetsförmedlingen enligt etableringsreformen för nyanlända.

Vad kan jag göra som privatperson?

Gåvor

I Åstorps kommun arrangerar både ABFlänk till annan webbplats och Björnekulla församlinglänk till annan webbplats insamlingar av kläder, spel eller elektronik.


Bli volontär eller ordna aktiviteter

Är du intresserad av att hjälpa till med att starta ett språkcafé, bidra med språkkunskaper, eller hjälpa till med läxhjälp eller fritidsaktiviteter för flyktingar? I så fall får du gärna anmäla ditt intresse genom att lämna dina kontaktuppgifter till någon som arbetar på biblioteket.

Du kan också kontakta föreningar och organisation för att ställa upp som volontär i deras verksamheter.


Bli familjehem

Kan du tänka dig att erbjuda ensamkommande barn/ungdomar en fast punkt i tillvaron och hjälpa dem att landa i Sverige? Det kan handla om såväl längre som kortare uppdrag. Mejla oss på socialförvaltningen för frågor eller för att anmäla ditt intresse.

Läs mer om att bli familjehemlänk till annan webbplats 


God man

Barn som kommer ensamma till Sverige har rätt till en god man som kan företräda dem i ekonomiska och personliga frågor. Behovet av gode män för dessa uppdrag är mycket stort just nu.

Läs mer om att bli god manlänk till annan webbplats


Bli förmyndare för ett ensamkommande flyktingbarn

Efter att barnet fått beslut om uppehållstillstånd ska han eller hon få en förmyndare som fungerar som en ställföreträdande förälder för barnet.

Läs mer om förmyndarelänk till annan webbplats


Hyra ut rum, bostäder och lokaler

Det är stor brist på rum och lägenheter för flyktingar som fått uppehållstillstånd (alltså nyanlända), så denna hjälp är väldigt välkommen. Däremot får Åstorps kommun tyvärr inte vara mellanhand för att låna ut eller hyra ut rum, lägenheter eller hus till flyktingar.


Vill du hyra ut till flyktingar måste du som husägare eller hyresvärd skriva ett direkt hyresavtal med flyktingen. Nyanlända flyktingar får bostadstillägg alternativt bostadsbidrag. För att få bostadstillägget eller bostadsbidraget måste de kunna visa upp ett hyreskontrakt. Andrahandskontrakt eller tidsbegränsat kontrakt går bra.


För att nå flyktingarna i Åstorps kommun kan du besöka integrationsenhetenlänk till annan webbplats. Många nyanlända kommer varje dag till dessa lokaler. Integrationsenheten finns på Vuxenutbildningscentrum, planvåning. Integrationsenheten är öppen dagligen för både tidsbokade möten och spontana besök. Det kan lämnas skriftlig eller personlig information på svenska, engelska och arabiska.


Du kan självklart också annonsera i de vanliga kanalerna, som till exempel Blocketlänk till annan webbplats. Skriv då gärna i din annons att du vill hyra ut till just nyanlända flyktingar.

Hagapunktens familjecentral har man “Svenska med ditt barn” varje tisdag kl 12-15, dit det kommer många nyanlända föräldrar med sina barn för att lära sig vardagssvenska och umgås.
Frågor och svar

Hur många flyktingar har Åstorps kommun tagit emot? Hur många av dessa är barn?

Kommunmottagna 2015 t o m 151022 enligt uppgifter från Integrationsenheten i Åstorps kommun.

0-5 år:     28
6-15 år:     49
16-17 år:     8
18-19 år:     9
20-64 år:     88
65+ år:     3

Totalt: 185 personer


Därutöver, antal ensamkommande barn under perioden 2015-01--2015-12
Totalt: 76 st (källa: Migrationsverketlänk till annan webbplats)


Har kommunerna kunnat förutse ökningen av flyktingar?

Nej. Ingen har kunnat förutse den här kraftiga ökningen av framförallt ensamkommande barn. Migrationsverkets tidiga prognoser har legat på en lägre nivå. Migrationsverket använder nu begreppet ”extraordinär händelse”, och konstaterar att antalet asylsökande är rekordhögt.


Finns det bostäder till alla flyktingar?

En stor del av de som mottas i Sverige väljer att bo hos släkt och vänner. Det är inget tvång för flyktingar att bo i Migrationsverkets anläggningsboenden under tiden man väntar på beslut om uppehållstillstånd.

Om man som flykting får uppehållstillstånd blir man kallad nyanländ och man måste då hitta sin egen bostad. I många kommuner råder idag bostadsbrist vilket innebär att bland annat ungdomar och nyanlända har svårt med just detta. I Åstorps kommun har samhällsbyggnadsenheten fått i uppdrag att ta fram en bostadsstrategi för att möta bostadssituationen.


Varför kommer ensamkommande barn till Sverige?

De flesta barn som kommer ensamma till Sverige har flytt från länder som är mycket instabila. Barnen söker skydd och möjlighet till ett liv i säkerhet, och söker därför asyl i Sverige. Ensamkommande barn är inte en homogen grupp, utan alla har varit med om olika saker och har olika behov. En del barn har skiljts från sina föräldrar under olika händelser och vet inte var föräldrarna är eller om de lever. En del barn har levt länge på flykt. Många barn har bevittnat krig, våld och övergrepp av olika slag, och flera barn har själva varit utsatta för våld och övergrepp. Många barn har inte själva tagit beslutet att fly. Istället har ofta en förälder eller annan släkting beslutat att barnet ska fly från en mycket svår levnadssituation. Gemensamt för alla barnen och ungdomarna är att de befinner sig i en utsatt situation, och att de därför behöver tas emot väl när de kommer till Sverige.


Hur mår barnen?

Många lever i oro och osäkerhet efter att ha lämnat sin familj, och är oroliga inför framtiden. De har också varit med om en mycket tuff resa. De allra flesta mår dock efter omständigheterna bra och har en stor kapacitet och drivkraft. Det viktigaste för barnen är att efter ankomsten få ett fungerande vardagsliv med skola, fritidsaktiviteter och kompisar.


Varför är det så många pojkar och unga män som kommer?

Det kan finnas många olika skäl till det. Ett är att föräldrarna skickar iväg pojkarna för att ge barnen en framtid där militärtjänst inte blir en del av barnets liv. En militärtjänst i ett krigsdrabbat land leder till att du som soldat blir direkt påverkad och delaktig i vad ett krig innebär.


Vad gör Åstorps kommun för att ta hand om barnen?

Åstorps kommun håller på att utöka antal platser på vårt boende för ensamkommande barn. Många barn placeras också i familjehem. Vi kommer även att aktivt arbeta för att få fram fler familjehem och intresset har varit stort.


Vad gör jag om jag möter ett ensamkommande barn som behöver hjälp?

Det är viktigt att barnet så snabbt som möjligt kommer i kontakt med Migrationsverket, så att asylprocessen kan sättas igång. Om du möter ett ensamkommande barn någon stans i Sverige bör du därför hjälpa barnet att i första hand få kontakt med Migrationsverket. I andra hand kan du ta kontakt med socialjouren i Åstorps kommun. Du kan också kontakta polisen. Socialjouren eller polisen hjälper barnen till boende där barnen får allt de behöver, och hjälper barnen att ta kontakt med Migrationsverket.


Jag vill hjälpa till som privatperson. Hur ser behoven ut?

Det finns många insatser du kan göra för de ensamkommande barnen. Det behövs bland annat särskilt förordnade vårdnadshavare, gode män, familjehem och kontaktfamiljer.

Läs mer på sidan om hur du kan engagera dig på vår sida “vad kan jag göra som privatperson?”

7

Senaste publiceringsdatum: 2016-02-08
Sök på hela astorp.se
Kontakt