Avgiftsfri försäljning utanför butik

Bild

För att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin ger Åstorps kommun tillåtelse för butiker att bedriva försäljning utanför sin butik utan att betala avgift till kommunen. Avgiftsbefrielsen gäller från 1 maj till 31 augusti.

I Åstorp är det få butiker/verksamheter som har försäljning utanför butiken och nu vill Åstorps kommun prova hur utomhusförsäljning fungerar. Avgiftsbefrielsen är ett försök på fyra månader och innebär att den butik som vill ha försäljning utanför sin butik inte behöver betala någon avgift till Åstorps kommun.

Viktigt att tänka på

Ytan utanför butiker ägs inte av kommunen, samarbete med fastighetsägarna behövs för butiken/verksamheten.

Försäljning utanför butik/verksamhet ska även under perioden för det tillfälliga försöket följa de regelverk som gäller för dessa markupplåtelser.

  • Polismyndighetens inriktning nationellt ska följas och det betyder att en ansökan ska lämnas in till Polisen från respektive butiksinnehavare, där ansökningsavgift ska erläggas.
  • En individuell bedömning görs av varje enskild ansökan
  • Vid bedömningen tas hänsyn till trafiksituation och tillgänglighet. 1.5 meter ska lämnas kvar för gående på gångbanor Vid mer livliga gångstråk och cykelbanor ska 2 meter lämnas kvar för gående och cyklister.
  • Varuställens kortsidor ska vara klart avgränsade. Med hänsyn till personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga bör avgränsningen göras vinkelrät mot gångriktningen. Mot marken ska det finnas en tvärslå på 0.1-0.2 meters höjd.
  • Varuskyltningen som ställs ut tas in i butiken vid stängning.
  • Inga ingrepp får göras vi markbeläggingen
  • Åstorps kommun tar inte ut någon markhyra för varuexponeringen ute under perioden 1 maj till 31 augusti.

Om det med anledning av coronapandemin kommer statliga beslut som går emot Åstorps kommuns beslut upphör försöket omedelbart.

Senast ändrad • 2020-04-30

Kontakt