Beslut från IVO i uppmärksammat ärende

Bild

Under våren har socialförvaltningen hanterat ett uppmärksammat ärende gällande familjehemsplacering. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar inte beslutet, men påpekar vissa brister i handläggningen.

Ärendet med det 3,5 åriga barnet som skulle återförenas med sin biologiska förälder har fått stor medial uppmärksamhet och väckt mycket känslor. IVO har nu granskat och avslutat ärendet. Beslutet gällande hemflytt till den biologiska föräldern kritiseras inte, men IVO påpekar brister i nämndens handläggning.

Nämnden har brustit i att ge familjehemmet stöd och handledning under hemflyttningsprocessen.

‑ Det är beklagligt att vi inte kunnat ge familjehemmet bättre stöd och handledning. Under processens gång har vi stärkt upp med extra resurser och högre kompetens i verksamheten för att detta inte ska upprepas, säger Monica Ehnberg, socialchef.

IVO säger även att nämnden borde ha reviderat genomförandeplanen och nämndens egenkontrollplan ska säkra verksamhetens kvalitet. Nämnden och verksamheten arbetar löpande med egenkontroller, både nämndsspecifika och verksamhetsspecifika. Kvalitetscontroller på socialförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en reviderad egenkontrollsplan till alla verksamhetsområden.

IVO påpekar att nämnden kunde ha utrett behov av insatser i större omfattning samt varit klar över vad barnets känsloyttringar stod för och vägt in risken för att barnet kunde ta skada av att flyttas från familjehemmet inför sin bedömning av barnets bästa. Åstorps kommun arbetar löpande för ökad kvalitet och rättssäkerhet i arbetet. Dessa ärenden är komplexa och känslosamma, vilket även speglas av den samhällspolitiska debatten och den pågående diskussionen av lagstiftningen kring familjehemsplacerade barn.

- Ärendet har väckt känslor hos många och det har vi full förståelse för. Vi kommer nu arbeta vidare med åtgärderna för att kunna säkerställa att vår handläggning håller högre kvalitet, avslutar socialchef Monica Ehnberg.

Senast ändrad • 2020-06-18

Kontakt