Barn som testats och fått negativt provsvar kan gå tillbaka till skolan snabbare

Bild

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, åk 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. För barn i förskola rekommenderas ingen provtagning. Om ett provsvar är negativt, det vill säga om provsvaret visar att barnet är friskt från covid-19, kan barnet återgå till skolan eller annan skolverksamhet även om barnet fortfarande har kvar lindriga symtom.

Detta gäller vid varje infektionstillfälle:

Vid negativt provsvar

Om ett provsvar är negativt, det vill säga om provsvaret visar att barnet är friskt från covid-19, kan barnet återgå till skola, fritids eller annan skolverksamhet när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

Vid positivt provsvar

Om ett barn testas positivt för coronaviruset ska barnet stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvar lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Läs mer på 1177:s webbplats om vad som gäller enligt smittskyddslagen vid positivt provsvar för covid-19:

Om inget prov tagits

Om ingen provtagning har skett behöver barnet stanna hemma så länge barnet har symtom samt i ytterligare två dygn utan att symtom visas. Under hela denna period ska nära kontakt undvikas med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskola, skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.


Senast ändrad • 2020-09-14