Årets trygghetsmätning och vår upplevda trygghet i kommunens utemiljö

Bild

Polisen och kommunen genomför varje år en trygghetsmätning där kommuninvånare svarar på hur de upplever tryggheten i kommunen. I år kompletterar vi mätningen med en enskild undersökning som beskriver vår upplevda trygghet i kommunens utemiljö.

Resultaten från trygghetsmätningen i år visar att den faktiska utsattheten för brott i kommunen är låg, och det totala problemindexet har sänkts till 2,50 från förra årets 2,65. Totalt ses en förbättring jämfört med 2019 på åtta områden. Även om den faktiska utsattheten för brott i kommunen är låg kan vi se att invånarna upplever stora problem med framförallt trygghetskänslan när man är ute ensam på kvällen. Invånare upplever också påtagliga problem med bilar som kör för fort, buskörning med moped och MC och nedskräpning. En otrygghet rapporteras också kopplat till att resa med buss eller tåg.

Upplevda tryggheten i vår utemiljö

Under hösten genomfördes även en undersökning i hur medborgare i kommunen upplever tryggheten i våra utemiljöer. Först planerades trygghetskvällar tillsammans med Polisen, men på grund av den förvärrade smittspridningen av covid-19 beslutade vi att istället genomföra en digital enkät.

Totalt svarade 50 personer på enkäten, vilket är ett lågt deltagande sett till invånarantal. Men vi ser ändå att resultatet ger en viss fingervisning då svaren var relativt enstämmiga.

Tre områden pekas ut som särskilt otrygga

En majoritet av svarande beskrev att det finns platser i kommunen där de känner sig otrygga. De platser som flest beskrev som otrygga var Åstorps tågstationsområde, Åstorps centrum och Ormastorpsgatan/Idrottsgatan. Flera känner sig även otrygga i undergångar, tunnlar och viadukter. Känslan av otrygghet på dessa platser upplevs främst på kvällar och helger i mörkret.

De vanligaste orsakerna till otryggheten som framkom är en oro för samlingar av ungdomar och andra grupper, oro för att utsättas för brott, att platsen är mörk och folktom samt oro för påverkade personer och drogförsäljning.

Förslag på hur vi kan öka tryggheten

Det vanligaste förslaget på vad som kan bidra till en ökad trygghetskänsla enligt de som svarade på enkäten är ökad belysning och mer synlig polis. Efter detta beskrivs även kameraövervakning och nattvandrare/väktare.

Hur går vi vidare?

Resultaten från trygghetsmätningen och enkäten om utemiljön bidrar tillsammans med resultat från andra undersökningar och brottsstatistik till att skapa en lägesbild över tryggheten i kommunen. Vi använder sedan lägesbilden som underlag när vi planerar brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser.

En rad åtgärder är redan på gång i kommunen, men vi kan alltid göra mer! Vi kommer bland annat att besöka och se över de områden som beskrivs som att upplevas mest otrygga i utomhusmiljön. Detta under kvällstid när de allra flesta i undersökningen beskriver att otrygghetskänslan är som störst. Under 2021 kommer det löpande informeras om vilka åtgärder som vidtagits för att kommunens invånare ska känna sig ännu tryggare i våra utomhusområden.

Senast ändrad • 2020-12-23

Kontakt