Rester av bekämpningsmedel i råvatten i Åstorps kommun

Vattendroppe i havet

NSVA har hittat rester av bekämpningsmedel i råvattenbrunnar i Åstorps kommun. Fynden har gjorts efter den senaste tidens utökade provtagning i området. Dricksvattnet kan fortsatt användas till mat och dryck.

–Vi letade efter fler typer av bekämpningsmedelsrester än vad som är vanligt att analysera eftersom vi vill planera för framtida reningsbehov. Inför denna undersökning bestämde vi oss för att ta fram ett mer omfattande vattenprovspaket liknande ett som används i Danmark, eftersom de skånska förutsättningarna kring grundvatten liknar de danska, säger Jonas Håkansson, avdelningschef dricksvatten NSVA.

Vattnet kan fortsatt användas som vanligt

Några av provresultaten visar halter över gällande gränsvärden för Kloridazon och nära gränsvärdet för Tolylfluanid. När det inträffar är VA-huvudmannen skyldig att informera konsumenterna. Livsmedelsverket har gjort en riskvärdering som visar att uppmätta halter inte utgör någon akut eller kronisk risk för konsumenterna. Av den anledningen bedömer NSVA och miljökontoret i Åstorps kommun att vattnet kan användas som vanligt. Detta gäller både vattenverket i Kvidinge och i Åstorp.

Var kommer föroreningarna ifrån?

–Sannolikt är det ett resultat av många års användning av bekämpningsmedel inom odling. Att Kloridazon och Tolylfluanid upptäckts först nu beror på att man tidigare inte har analyserat dessa ämnen. Vi och NSVA jobbar aktivt för att komma till rätta med problemet, säger Anders Aronsson, miljöchef på Åstorps kommun.

Vad händer nu?

NSVA kommer att utreda och följa upp resultaten i samråd med miljökontoret på Åstorps kommun. Ett åtgärdsprogram för att få ner halterna till under gällande gränsvärden ska tas fram.

Fakta: Gränsvärden

Gränsvärdet för rester av bekämpningsmedel i dricksvatten är från den 25 december 2003 gemensamt inom EU och är 0,1 mikrogram per liter (0,0001 mg/l) för en enskild substans och totalt maximalt 0,5 mikrogram per liter (0,0005 mg/l) om flera substanser förekommer i samma prov. Se fördjupad information om gränsvärden hos Livsmedelsverket. Du kan även vända dig till Livsmedelsverket vid eventuella frågor.

Hälsomässigt acceptabel högsta halt (mikrogram per liter och dag)

Substans

Vuxna

Barn (1-3 år)

Spädbarn (Under 1 år)

Upptäckta halter Åstorp

Kloridazon

600

200

133

0,28

Tolylfluanid

600

200

133

0,098

Kloridazon används som ingrediens i produkter vid bekämpning mot ogräs i odlingar av sockerbetor. Ämnet är förbjudet i Sverige sedan november 2016.

Tolylfluanid används som ingrediens i produkter vid bekämpning av till exempel svamppåväxt eller i träskyddsmedel. Ämnet är för bjudet i Sverige sedan februari 2007.

När får vi ny information?
NSVA kommer att uppdatera driftinformationen på nsva.se när ny information finns tillgänglig.

Senast ändrad • 2021-06-29