Bild

Riksdagens ombudsmän, JO, har genomfört en granskning av dokumentation av ett ärende inom personlig assistans i Åstorps kommun. Granskningen inleddes efter att ett assistansärende inte verkställts efter dom från förvaltningsrätten.

Beskrivning av händelsen

Förvaltningsrätten beslutade i januari 2021 om rätten till assistans i ett ärende vilket kommunen överklagade. Inhibition i ärendet begärdes inte vid överklagande till Kammarrätten då kunskap saknades om att domen gällde omedelbart i detta ärende. Åtta månader senare fick myndigheten information om att kammarrätten inte beviljat prövningstillstånd. I samband med detta gjorde handläggaren en ny beräkning av assistanstimmar och insatsen verkställdes.

Vad visade verksamhetens interna utredning?

I verksamhetens interna utredning har det framkommit att handläggningen inte följt de rutiner som finns avseende dokumentation och handläggning av ärenden. Utredningen visar att kompetenshöjande insatser inom myndigheten behövts för att säkerställa en rättssäker handläggning. Kunskapsbristen gällande den del, att dom gäller omedelbart, är allvarligt vilket kan ha fördröjt insatsen för den enskilde.

Vad gör vi för att det säkerställa en rättssäker handläggning?

Socialförvaltningen tar alla rapporter om missförhållanden på allvar och har utöver utredningen följt upp arbetet inom enheten generellt samt sett över handläggningen.

Enhetschefen för Myndighet SoL och LSS har genomfört en utökad granskning av handläggning, hantering av akter och journalföring inom LSS. En plan har upprättats för enheten avseende åtgärder, kontinuerlig fortbildning och ärendehandledning. Både för att säkerställa en god och rättssäker myndighetsutövning men också för att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete på ett tryggt och kompetent sätt.

Socialförvaltningen i Åstorps kommun har ett pågående arbete kring att säkerställa och höja kompetensen inom hela verksamheten.

Vad händer nu?

Det viktigaste med en tillsyn och den bedömning JO gör är att verksamheten får ett underlag för att korrigera fel och brister samt att kunna göra förbättringar inför framtiden.

Åstorps kommuns arbete med att identifiera kvalitetsbrister och att arbeta för en verksamhet av kvalitet fortsätter. Att fortsatt utreda brister, vara transparenta gentemot tillsynsmyndigheter och berätta om det vi gör är viktigt för att öka kvaliteten inom hela verksamheten.

När kommunen eller en verksamhet gör fel

Alla som arbetar med att ge hjälp genom socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska följa lagen. Ibland gör de som ger hjälp fel. Både du som medarbetare eller invånare har rätt att klaga om du tycker att kommunen gör fel. Du kan också anmäla felet till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, som kallas IVO.


Vill du ge beröm, lämna ett förbättringsförslag eller har du ett klagomål?

Lämna en synpunkt i vår e-tjänst:

Läs mer om synpunkter och klagomål:

Hjälp oss att bli bättre - var med och påverka!

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-09-06

Kontakt