Stärkt rätt till personlig assistans – nya regler för personlig assistans börjar gälla 1 januari

Rollstol

Från och med 1 januari 2023 börjar nya regler gälla för personlig assistans. Det tillkommer bland annat två nya grundläggande behov och ett schabloniserat föräldraavdrag som ersätter dagens regler om normalt föräldraansvar.

Regeringen föreslog att det skulle införas en ny lag om egenvård och ett nytt grundläggande behov i LSS. Det gäller stöd som den enskilde behöver på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär fara för den enskildes liv eller fysiska hälsa. Genom lagändringen ska lagen återskapa rätten till personlig assistans eftersom många förlorat möjligheten att beviljas insatsen i och med allt snävare bedömningar. Riksdagen har sagt ja till förslagen och lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.

De viktigaste förändringarna i förslaget till stärkt rätt till personlig assistans är:

  • Ett nytt schablonavdrag för föräldraansvar, ska uppmärksammas när man bedömer ett barns behov av personlig assistans. Detta genom att göra ett schablonavdrag från barnets behov av hjälp med grundläggande behov och andra personliga behov enligt LSS.
  • Nytt grundläggande behov: Förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.
  • Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver ska också räknas in i de grundläggande behoven.

Åldersgränsen för att söka LSS-insatser exempelvis personlig assistans ska även höjas i två steg, till 66 år 1 januari 2023 och 67 år 1 januari 2026.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-12-08

Kontakt