Åstorps kommun har utrett en lex Sarah

Åstorp med vinröd bakgrund

Åstorp kommun har utrett en händelse inom hemvården enligt lex Sarah. Utredningen är nu färdig och skickad till Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelsen

Händelsen berör en omsorgstagare i hemvården. I skiftet mellan natt- och dagpersonal har en omsorgstagare inte fått hjälp inom avsedd tidsram. Omsorgstagaren har ramlat utomhus, blivit nedkyld och fått lindriga skador. Kommunens första bedömning är att det är ett troligt missförhållande och anmälde till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i början av februari. Utredningen är nu slutförd och bedömningen om missförhållande kvarstår.

Åtgärder

Verksamheten kommer göra en översyn av rutinerna inom hemvården och rutinen för besvarande av trygghetslarm i hemvården har uppdaterats.

Verksamheten kommer införa tid och rutin för överrapportering och larmövertagande mellan arbetspass inom hemvården.

Hemvården kommer att indelas i tre geografiska områden med tre enhetschefer med cirka 35 medarbetare per chef. Nya rutiner för rapportering mellan pass och anmälningsskyldighet enligt lex Sarah är införda.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-05-03

Kontakt