Åstorps kommun har utrett en lex Sarah

Åstorps kommun loga

Åstorp kommun har utrett en händelse inom hemvården enligt lex Sarah. Utredningen är nu färdig och skickad till Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelsen

Händelsen berör en omsorgstagare i hemvården. En omsorgstagare med trygghetslarm har inte fått hjälp inom avsedd tidsram. Omsorgstagaren har riskerat att fara illa då hemvårdspersonal dröjde med att besvara larmet.

Åtgärder

Verksamheten har gjort en översyn av rutinerna inom hemvården, rutinen för besvarande av trygghetslarm i hemvården har återigen gåtts igenom med berörd personal.

Verksamheten kommer vidta åtgärder för att förbättra kultur och samverkan på arbetsplatsen. Utbildning i aktivt medarbetarskap inleds efter sommaren och pågår till och med juni 2024.

Enskilda insatser avseende berörd personal är påbörjad.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-08-02

Kontakt