Grundsärskola

Eleverna i grundsärskolan går i årskurs 1-6 på Haganässkolan och årskurs 7-9 på Björnekullaskolan.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen, eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Innan en elev kan skrivas in i grundsärskolan görs en:

 • psykologisk utredning
 • social utredning
 • medicinsk utredning
 • pedagogisk utredning.

I grundsärskolan läser eleverna efter grundsärskolans kursplaner som omfattar samma ämnen som i grundskolan:

 • bild
 • engelska
 • hem- och konsumetkunskap
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • musik
 • naturorienterande ämnen
 • samhällsorienterande ämnen
 • slöjd
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • teknik.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Träningsskolans ämnesområden är:

 • estetisk verksamhet
 • kommunikation
 • motorik
 • vardagsaktiviteter
 • verklighetsuppfattning.

I grundsärskolan kan barn och ungdomar ta del av individuellt anpassad utbildning. Enbart elever med utvecklingsstörning och som blivit mottagna i grundsärskolan har rätt till denna skolform.

Grundsärskolans fritids är förlagd på Rågenskolan.

Om en elev i grundsärskolan efter det nionde skolåret inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås har eleven rätt att slutföra sin utbildning i grundsärskolan under ytterligare två år. En elev i grundsärskolan har under denna tid rätt till minst 800 timmars undervisning om eleven inte dessförinnan uppnått kunskapskraven.

Senast ändrad • 2021-09-15