Grundsärskola

Grundsärskolan 1-9 ligger i centrala Åstorp och tillhör skolområde Centrum vars vision är: Alla ska förstå och nå sin fulla potential .

Eleverna i årskurs 1-6 går på Haganässkolan och årskurs 7-9 på Björnekullaskolan. För tillfället byggs Haganässkolan om och därför befinner sig årskurs 1-6 i moduler på Rågenskolan. Grundsärskolans upptagningsområde är Åstorps kommun. Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för de elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms kunna nå mål och kunskapskrav i grundskolan.

I grundsärskolan läser eleverna efter grundsärskolans kursplaner som omfattar samma ämnen som i grundskolan:

 • bild
 • engelska
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • musik
 • naturorienterande ämnen
 • samhällsorienterande ämnen
 • slöjd
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • teknik

Elever som läser ämnesområde, före detta träningskolan, läser fem ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • kommunikation
 • motorik
 • vardagsaktiviteter
 • verklighetsuppfattning

Undervisningen i grundsärskolan individanpassas utifrån elevens förmåga och förutsättningar. Grundsärskolan omfattar utbildningen i ämnen, eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan ockå omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Elever som läser ämnen har även möjlighet att vara individintegrerad, vilket innebär att eleven läser på sin ordinarie grundskola och följer grundsärskolans läroplan.

För elever i årskurs 1-6 finns möjlighet till grundsärskolans fritidshem som befinner sig i samma lokaler som eleverna är i under sin skoldag. Undervisningen följer skolverkets läroplan för fritidshem. Personalen på fritidshemmet är kända för eleverna, eftersom de jobbar i klasserna under skoldagen. Även på fritidshemmet sker lärandet utifrån elevernas behov och förmåga. Grundsärskolans och grundskolans fritidshem samverkar.

En ansökan till att läsa enligt grundsärskolans läroplan föregås av utredningar som som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Utredningarna sker i samråd med elevens vårdnadshavare och med eleven utifrån ålder och mognad. Mottagandet i grundsärskolan regleras i 7 kapitel 5§ i skollagen.

I Åstorps kommun är det områdeschef Per-Johan Flenner som beslutar om mottagandet i grundsärskolan.

I Åstorps kommun finns ett inskrivningsteam, som bedömer och granskar alla inkomna utredningar för att sedan avgöra om en elev tillhör grundsärskolans målgrupp. Inskrivningsteamet består av särskolans rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolsköterska och skolkurator.

Det finns tre varianter vid inskrivningen av den obligatoriska grundsärskolan som innebär att eleven kan ha en klassplacering i sin ordinarie skola (individintegrering), klassplacering i grundsärskolan med inriktning att läsa ämnen eller att läsa ämnesområden.

Senast ändrad • 2022-10-05

Kontakt