Bygg- och rivningsavfall

Från och med 1 augusti 2020 gäller nya ändringar om bygg- och rivningsavfall. Syftet med lagändringarna är att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen, så att en effektivare avfallshantering kan ske.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

De nya kraven för utsortering av bygg- och rivningsavfall ska ske vid källan, dvs där avfallet uppkommer. Syftet är att komma högre upp i avfallshierarkin för att främja en effektivare avfallshantering.

Du som frambringar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

 Undantag från krav på utsortering:

 • avfallsslag som är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats.
 • avfallsslag som är så förorenat att det exempelvis skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Du som bedömer att avfallsslagen faller inom undantagskategorin bör dokumentera din bedömning.

Dispens från kraven på utsortering kan ges i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. För mer information finns dispensansökan som blankett under e-tjänster.

Byggherrens ansvar

Du som byggherre ska se till att det finns en plan med uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas hand om. Det gäller dessutom uppgifter om vilket avfall som din åtgärd kan ge upphov till och särskilt hur avfallet ska tas omhand med hänsyn till avfallshierarkin. Som byggherre ska du identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till. En kontrollansvarig ska assistera dig med identifieringen. På tekniska samråd ska du som byggherre kunna redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

Vid byggande, renovering, och rivning uppstår alltid avfall. Det är därför viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut.

Det finns flera mål för avfallshanteringen i Sverige. En del mål är gemensamma för hela EU. Sedan finns det krav i lagstiftning med syfte att minska mängden och farligheten av avfall.

En metod för att uppnå EU:s miljömål är avfallshierarkin som visar i vilken prioritetsordning avfall ska hanteras. Avfallshierarkin riktar sig till dig som är ansvarig för att avfall blir behandlat.

 1. Förebyggande. Minimera mängden avfall som uppstår. Detta sker oftast i planeringsprocessen. Välj material som går att underhålla och reparera.
 2. Förberedelse för återanvändning. Om avfallet som skapas kan vara en resurs till något så ska det användas för det syftet.
 3. Materialåtervinning. Om avfallet inte kan återanvändas ska det materialåtervinnas. Här gäller det att sortera ut avfallet.
 4. Energiåtervinning. Om avfallet inte kan materialåtervinnas så ska det energiåtervinnas. Här gäller det också att sortera ut avfallet.
 5. Bortskaffande. Om avfallet inte kan gå igenom processerna som beskrivs under 1-4 så ska det i sista hand deponeras. Lämna avfallet till en återvinningscentral eller annan behandlingsanläggning.

Farligt avfall

Vid uppkomst av farligt avfall är det extra viktigt att varje slag av farligt avfall förvaras var för sig. Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med andra slag av farligt avfall, annat avfall eller andra ämnen eller material. För att yrkesmässigt transportera avfall och farligt avfall krävs tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen. Därför är det viktigt att du som lämnar avfall ser till att avfallsmottagaren, om inte kommunen, har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för hanteringen.

Från och med den 1 augusti 2020 gäller en utökad anteckningsskyldighet om farligt avfall. Anteckningsskyldigheten tydliggör om vad och hur verksamheter ska föra anteckningar om sitt farliga avfall. Verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, handlar/mäklar och behandlar farligt avfall har specifika anteckningsskyldigheter om det farliga avfallet. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in i ett digitalt avfallsregister. Inga anteckningar ska behöva rapporteras in retroaktivt för perioden 1 augusti till 31 oktober 2020.


Laghänvisningar

 • Mer om avfallshierarkin finns i 2 kap. 5 § och 15 kap. 10 § miljöbalken.
 • Regler om avfallshantering och byggherrens ansvar finns i 15 kap.

miljöbalken och 10 kap. plan- och bygglagen.

 • Regler om utsortering och separat insamling av avfall finns under 3 kap. avfallsförordningen. Information om dispens från utsortering av bygg- och rivningsavfall finns under 3 kap. 15 och 16 §§ avfallsförordningen.
 • Mer om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall finns i NFS 2020:7.
 • Vad som räknas som bygg- och rivningsavfall finns i bilaga 3 17 kap. avfallsförordningen.
 • Regler om anteckningsskyldighet om farligt avfall finns i 6 kap. avfallsförordningen. Övrig hantering om farligt avfall finns i 4 kap. 10-14 §§ avfallsförordningen.
 • Vad som räknas som farligt avfall beskrivs med en avfallskod med en asterisk (*) under bilaga 3 avfallsförordningen.
 • Regler om yrkesmässig transport av avfall och farligt avfall finns under 5 kap. avfallsförordningen.


Kontakt

Senast ändrad • 2020-10-05