Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först ansöka om ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

En ansökan om förhandsbesked hanteras av bygg- och miljönämnden i Åstorps kommun. Bygg- och miljönämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen då beslutet vann laga kraft. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från den dagen, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får inte påbörjas innan bygglov finns och startbesked lämnats i bygglovsärendet.

Läs mer på Boverkets hemsida:

Senast ändrad • 2022-10-04

Kontakt