Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först ansöka om ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Förhandsbesked används främst inom områden som saknar detaljplan eller vid avstyckning av en fastighet.

Det vanligaste är att söka förhandsbesked när du vill bygga ett nytt hus på en obebyggd fastighet utanför detaljplanerat område eller vid avstyckning av fastighet. En eventuell avstyckning ansöker du om hos Lantmäteriet.

En ansökan om förhandsbesked hanteras av Bygg- och miljönämnden Åstorps kommun. Bygg- och miljönämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen då beslutet vann laga kraft. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från den dagen, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får inte påbörjas innan bygglov finns och startbesked lämnats i bygglovsärendet.

Finns det strandskydd?

Om fastigheten ligger nära vattnet och berörs av strandskyddet gäller särskilda begränsningar. Då kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens.

Läs mer på Boverkets hemsida:

 

Vilka handlingar behöver jag inlämna vid en ansökan?

Ansök om förhandsbesked här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.