Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Marklov

Vissa typer av ändringar av marken så som schaktning och fyllning kan kräva marklov. Marklov söker du hos byggkontoret.

Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

Inom detaljplan

Det krävs marklov, om kommunen har bestämt det i detaljplanen, för

  1. trädfällning,
  2. skogsplantering, och
  3. markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Utanför detaljpplan

Det krävs marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan, om

  1. åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde, och
  2. kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs sådant marklov i området.

Om du ska beställa en ny detaljplan tar du kontakt med kommunen.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-04-22

Kontakt