När behövs bygglov?

Ofta behövs bygglov när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till men det finns vissa undantag.

Bygglov behövs oftast för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa större ändringar, som till exempel att inreda någon ytterligare bostad eller lokal. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan.

Vi har summerat några tips nedan, men ta gärna kontakt med oss på byggkontoret för att diskutera dina planer.

Ta kontakt med oss för att kontrollera om ditt hus ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse.

Du behöver inte bygglov om din altan eller terrass inte är högre än 1,8 meter från lägsta marknivå.

Tänk på att:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska vara en tillbyggnad.
 • Altanen ska byggas till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.
 • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg så får du inte placera altanen närmare den gränsen än 4,5 meter.
 • Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.
 • Särskilda regler kan gälla för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaderna får användas som permanentbostadshus (kallas då komplementbostadshus) och får då ha en byggnadsarea på högst 30 kvm. Byggnaderna kan också användas som garage, förråd, gäststuga eller liknande (kallas då komplementbyggnad) och får då ha även denna ha byggnadsarea på högst 30 kvm.

Tänk på att:

 • byggnaderna måste placeras minst 4,5 meter från tomtgräns till granne, eller närmare med grannens skriftliga godkännande på samtliga ritningar
 • avstånd till tomtgräns mot gata måste vara minst 4,5 m
 • byggnaderna får ha en nockhöjd på maximalt 4 meter
 • anmälan och startbesked krävs innan byggstart
 • bygglov krävs om befintliga byggnader är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådan miljö. Bygglov krävs också om kommunen i detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden.

Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 centimeter räknas det inte in i byggnadsarean. Taksprånget är den del av yttertaket som sticker ut utanför ytterväggen. Sticker det ut mer än 50 centimeter räknas hela taksprånget in. Byggnaden får ha en taknockshöjd på högst 4,0 m. Denna höjd beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till dess nock. När man placerar ett attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

Nybyggnad av garage och carport kräver bygglov. Du behöver varken anmälan eller bygglov för att anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Taken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Medgivandet bör vara skriftligt. Om tomten gränsar mot allmän mark måste du alltid söka bygglov om du vill placera ditt skärmtak närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Ska du installera en kamin eller genomföra en annan väsentlig ändring av en kamin/rökkanal behöver du lämna in en anmälan till kommunen.

Om rökkanalen ska dras på utsidan av fasaden kan även bygglov för fasadändring krävas. Även en installation av en kassett i en befintlig kamin behöver du anmäla. Skorstenens höjd måste vara minst en meter över taktäckningsmaterialet eller annan godkänd åtgärd av sotare.

Här Länk till annan webbplats. gör du din anmälan eller ansökan.

Vid en ansökan behöver du inkomma med:

 • Planritning som visar var eldstaden är tänkt att placeras.
 • Fasadritning som visar på hur skorstenen kommer att se ut.
 • Produktinformation på kamin och eventuell rökkanal.

Här Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur du eldar rätt. En guide från naturvårdsverket.

Friggebod är ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus. Du behöver varken anmälan eller bygglov för att sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader. Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 3 meter. Friggeboden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Medgivandet bör vara skriftligt. Om tomten gränsar mot allmän mark måste du alltid söka bygglov om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

För att installera eller väsentlig ändra en värmepanna eller rökkanal krävs en anmälan till kommunen.

På landsbygden finns det några bostäderna som värms upp med hjälpa av en villapanna. Många av dessa har tidigare eldats med olja, men allt fler övergår till förnybara bränslen som pellets. För att installera en pelletspanna eller byta brännare för att byta bränsle från olja eller ved till pellets krävs en anmälan till kommunen.

För att göra en anmälan behöver du skicka in rätt handlingar. Installationen får påbörjas först när du har startbesked.

Handlingar att lämna in med din ansökan:

 • Planritning som visar på var installationen ska placeras.
 • Teknisk beskrivning
 • Kontrollplan

Ansök här Länk till annan webbplats..

Läs mer om kaminer och pannor på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

 

En stor del av energin i bostaden går åt till uppvärmning. Vid ändring av uppvärmningssystem så kan en anmälan till Bygg- och miljöförvaltningen krävas.

Det krävs ett tillstånd från miljökontoret för installation av värmepumpsanläggningar om värmepumpen har en effekt på 10 MW eller mer och som tar värme från:

-Berg

-Mark

-Ytvatten eller grundvatten

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats..

 

Luftvärmepump

För luftvärmepumpar finns inte något generellt krav på anmälan eller tillstånd. Däremot så kan grannar störas av ljudet från den utvändiga delen, speciellt om husen står tätt. Det är lämpligt att informera grannen och tänk till var utedelen placeras. Inkommer klagomål kan du bli skyldig att visa på att ljudet understiger gällande riktvärden.

En luftvärmepump som innehåller en köldmediemängd över 10 kg eller som har 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter (CO2e), ska anmälas som köldmedieanläggning och en årlig kontrollrapport lämnas till miljökontoret.

 

Övriga värmepumpar

10 MW eller mindre: ansökan om tillstånd hos Bygg- och miljöförvaltningen.
Mer än 10 MW: Anmälan enligt miljöbalken till Bygg- och miljöförvaltningen.

 

Att anlägga en pool eller en damm på sin fastighet är bygglovsbefriat, men risken för olycksfall måste begränsas.

Om ett pooltak ska uppförs kan ett bygglov krävas.

Inom detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelse krävs det oftast anmälan.

Att installera solpaneler på sitt bostadshus är oftast inte bygglovspliktigt. Se även det framtagna PM:et från Räddningstjänsten Skåne Nordväst, där beskrivningar finns för att höja säkerheten vid användandet av en solcellsanläggning. Det finns mer att läsa i länkarna till Boverket.

Murar och plank är bygglovspliktiga, medan staket oftast inte är bygglovspliktiga. För att få kallas staket skall man ha minst lika mycket luftgenomsläpplighet som täkt yta i konstruktionen. Blir konstruktionen tätare kallas den för plank och blir då bygglovspliktig. Höjden får inte överstiga 1,80m mellan grannar. Ut mot gatan får höjden inte överstiga 1,2m. Vid utfarter och korsningar inte högre än 80cm i en sikttriangel.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats..

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt om arean är större än 1 kvadratmeter.

Ibland behöver du bygglov även utanför detaljplanelagt område.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats..

Kommunen har i vissa detaljplaner och områdesbestämmelser beslutat att marklov krävs för trädfällning för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats..

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du ansöka om bygglov.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats..

Kontakt

 • Byggkontoret

  042 - 640 00

  bygg@astorp.se

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Telefontid till handläggare vardagar klockan 10-12. eller mejla byggkontoret på adress ovan. Övrig tid kan du få hjälp av kundtjänst med enklare frågor måndag-onsdag 8-16, torsdag 8-17 och fredag 8-15.

Senast ändrad • 2023-09-14

Kontakt