Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Avfallet ska tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut.

Innan du river är det bra om du tar reda på om du behöver ansöka om rivningslov eller lämna in en rivningsanmälan. Byggherren ansvarar för att det finns en plan som beskriver vilka byggprodukt som ska återanvändas och hur dessa ska tas omhand.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Utsortering av bygg- och rivningsavfall ska göras vid källan, dvs där avfallet uppkommer. Du som river ska sortera ut följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

 • Trä
 • Mineraler (betong, tegel, keramik eller sten)
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips
 • Brännbart

Vid uppkomst av farligt avfall är det extra viktigt att varje slag av farligt avfall förvaras var för sig. Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med andra slag av farligt avfall, annat avfall eller andra ämnen eller material. För att yrkesmässigt transportera avfall och farligt avfall krävs tillstånd eller anmälan till Länsstyrelsen. Därför är det viktigt att du som lämnar avfall ser till att avfallsmottagaren, om inte kommunen, har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för hanteringen.

Från och med den 1 augusti 2020 gäller en utökad anteckningsskyldighet om farligt avfall. Anteckningsskyldigheten tydliggör om vad och hur verksamheter ska föra anteckningar om sitt farliga avfall. Verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, handlar/mäklar och behandlar farligt avfall har specifika anteckningsskyldigheter om det farliga avfallet. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in i ett digitalt avfallsregister. Inga anteckningar ska behöva rapporteras in retroaktivt för perioden 1 augusti till 31 oktober 2020.

Du som bedömer att avfallet ska undantas bör dokumentera din bedömning. Undantag från kraven på utsortering gäller för följande avfall.

 • avfallsslag som är sammanfogande eller inbyggna på ett sätt som för att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats.
 • avfallsslag som är så förorenat att det exempelvis skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Dispens från kraven på utsortering kan ges i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. För mer information finns dispensansökan som blankett under e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljömål

Det finns flera mål för avfallshanteringen i Sverige. En del mål är gemensamma för hela EU. Sedan finns det krav i lagstiftning med syfte att minska mängden och farligheten av avfall. En metod för att uppnå EU:s miljömål är avfallshierarkin som visar i vilken prioritetsordning avfall ska hanteras. Avfallshierarkin riktar sig till dig som är ansvarig för att avfall blir behandlat.

 1. Förebyggande - minimera mängden avfall som uppstår. Detta sker oftast i planeringsprocessen. Välj material som går att underhålla och reparera.
 2. Förberedelse för återanvändning - om avfallet som skapas kan vara en resurs till något så ska det användas för det syftet.
 3. Materialåtervinning - om avfallet inte kan återanvändas ska det materialåtervinnas. Här gäller det att sortera ut avfallet.
 4. Energiåtervinning -om avfallet inte kan materialåtervinnas så ska det energiåtervinnas. Här gäller det också att sortera ut avfallet.
 5. Bortskaffande - om avfallet inte kan gå igenom processerna som beskrivs under 1-4 så ska det i sista hand deponeras. Lämna avfallet till en återvinningscentral eller annan behandlingsanläggning.

Kontakt

 • Byggkontoret

  042 - 640 00

  bygg@astorp.se

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Telefontid till handläggare vardagar klockan 10-12. eller mejla byggkontoret på adress ovan. Övrig tid kan du få hjälp av kundtjänst med enklare frågor måndag-onsdag 8-16, torsdag 8-17 och fredag 8-15.

Senast ändrad • 2022-08-18

Kontakt