Särskilt värdefulla områden

Allmänna platser som är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt får inte förvanskas. Ett särskilt värdefullt område består sällan enbart av byggnader, utan även av angränsande torg, vägar och parker som tillsammans utgör en del av miljön.

Som ägare av en byggnad behöver du underhålla och ta till vara så att byggnadens karaktär inte går förlorad. En tidstypisk byggnad med dess miljö kan ha kulturhistoriska värden, även om byggnaden inte är väldigt gammal.

Plan- och bygglagen reglerar underhåll, varsamhet och förvanskning som gäller vid alla förändringar på både byggnadens insida och utsida .

Särskilt värdefulla områden och byggnader kan skyddas genom bestämmelser i detaljplan och i områdesbestämmelser. De kan även belysas genom inventeringar av bevarandevärda byggnader och miljöer, med hänvisning till plan- och bygglagen.


 Underhåll

Underhållskravet anges i plan- och bygglagen 8 kapitlet, 14 paragrafen:

"Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras."

Som underhåll räknas enligt plan- och bygglagen ändringar som syftar till att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värden.

Underhåll kräver normalt sett inte en anmälan eller ett bygglov. En åtgärd som görs för att upprätthålla en viss egenskap kan dock också innebära en förändring på exempelvis byggnadens utseende. Ett exempel på en åtgärd som räknas som underhåll är ommålning av fasader. Om målningen utförs med en annan kulör än den befintliga räknas det däremot som ändring och kräver därför bygglov för fasadändring.

Varsamhetskrav

Varsamhetskravet anges i plan- och bygglagen 8 kapitlet, 17 paragrafen:

"Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. "

Varsamhetskravet gäller för alla byggnader, oavsett kulturhistoriskt värde och även när det inte krävs bygglov.

Att ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag innebär exempelvis att man vid renoveringar använder material och kulörer som passar byggnadsstilen eller att placering och utformning av eventuella tillbyggnader anpassas till byggnadens karaktär.

Förbud mot förvanskning

Förvanskningsförbudet anges i plan- och bygglagen 8 kapitlet, 13 paragrafen:

"En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas."

Förvanskningsförbudet tillämpas också på bebyggelseområden. Särskilt värdefulla bebyggelseområden benämns i kulturmiljöprogrammet som miljöer.

Om en byggnad är särskilt värdefull avgörs av stadsbyggnadsförvaltningen i varje enskilt ärende. Kommunens kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som ligger till grund för denna bedömning. Förvanskningsförbudet gäller dock även vid sådana åtgärder som inte kräver bygglov eller bygganmälan.

Förbud mot förvanskning betyder inte att man inte får göra några ändringar alls. Det är däremot inte tillåtet att göra ändringar som leder till att kulturhistoriska värden minskar, exempelvis ta bort värdefulla byggnadsdetaljer eller göra ändringar eller tillägg som förvanskar byggnadens karaktär.

Ett sätt för Åstorp kommun att verka för att bevara kommunens identitet och samtidigt ta ansvar för lagens formella krav uppfylls i samband med kommunens utveckling, är att tillhandahålla kunskapsunderlag som är både lättillgängliga och tydliga.

Kommunens kulturmiljöprogram belyser karaktären, det typiska och unika från olika perioder i utbyggnadshistorian. I Åstorp kallar vi det bevarandeprogram. De byggnader och de bebyggelsemiljöer som finns upptagna i kommunens program har bedömts som särskilt värdefulla. Programmet utgör ett viktigt stöd i kommunens bygg- och planeringsarbete.

Läs mer om bevarandeprogrammet på följande länk

Kontakt

Senast ändrad • 2023-03-20

Kontakt