Bevattningsförbud i Åstorps kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Åstorps kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Stäng meddelande

Renhållning och snöröjning

Åstorps kommun ansvarar för underhåll och drift av gator och trottoarer i tätorterna.

Trafikverket ansvarar för Europavägar, riksvägar och länsvägar. På övriga vägar är respektive vägförening ansvarig för skötsel och underhåll.

Vårsopning

Alla gator vårsopas inder mars, april eller maj. Under denna period sopas sand från vinterväghållningen bort.

Du som är fastighetsägare ansvarar för att sopa upp och föra bort sanden från gångbanan utanför din fastighet.

Höstsopning

Alla gator och gång- och cykelvägar sopas en gång under november för att få bort löv och skräp.

Sommarsopning

Under sommarperioden sopas genomfarter i hela kommunen i juni och september.

Åstorps kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator och gångvägar. Vårt övergripande mål är hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra tillgänglighet i trafiksystemet. Snöröjning i Åstorps kommun görs efter en prioriteringslista.

Trafikverket ansvarar för snöröjning på större landsvägar och genomfartsleder i tätorterna.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-02-12