Cisterner

Du som har en cistern ansvarar för att tillräckliga skyddsåtgärder är ordnade. Du är också skyldig att känna till vilka regler som gäller för just din cistern.

I Sverige finns många olika slags cisterner. Det kan vara villacisterner eller gårdscisterner, så kallade farmartankar. Det kan även vara lösa behållare. De kan ligga ovan mark eller i mark, utomhus eller inomhus.

I samband med installation av en cistern ska en installationskontroll utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Installationskontroll av farmartankar (cisterner utomhus utan någon fast installation) görs i regel hos tillverkaren i samband med tillverkningskontrollen.

När krävs bygglov?

För att installera följande cisterner krävs det bygglov eller bygganmälan.

 • Cistern ovan mark med en volym mellan 1 m³ - 10 m³.
 • Cistern med tillhörande rörledningar som läggs i mark och som rymmer mer än 1 m³.
 • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.
 • Cisterner över 10 m3 utanför skyddsområde handläggs vanligtvis av Räddningstjänsten. Speciella regler gäller för dessa.

Om du avser att inte använda din cistern ska anmäla detta till kommunen. Då du tar cisternen ur bruk ska denna tömmas och rengöras. Dessutom ska åtgärder vidtas som omöjliggör påfyllning av cisternen.

Du som avser att vidta en åtgärd ska ha den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens art och omfattning, för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Om du vill använda sin cistern igen ska du anmäla detta till kommunen och besiktiga cisternen innan den tas i bruk.

Spillolja och slam betraktas som farligt avfall och ska tas omhand för
destruktion eller regenerering på en godkänd anläggning.

Cisterner ska besiktigas regelbundet – vart tredje, sjätte eller tolfte år. Tidpunkten framgår av den kontrollrapport du fick när cisternen kontrollerades senast. Du har ansvaret för att kontrollrapporten finns tillgänglig och beställer tid för kontroll hos ackrediterat kontrollorgan.

Se alla ackrediterade företag hos Swedac.

En revisionskontroll ska utföras av cisternen vid ändrad användning, efter skada, vid flyttning eller om rörledningar eller slangledningar har flyttats eller på annat sätt ändrats.

Cisterner som inte kontrolleras enligt besiktningsintervallet får inte användas. När en cistern tas ur bruk ska den tömmas, rengöras och åtgärder ska vidtas så att den inte kan fyllas på nytt. Detta måste anmälas till bygg- och miljönämnden. Om detta inte är gjort räknas det som att cisternen är i bruk. Om du använder en cistern som underkänts vid kontroll eller inte kontrollerats kan man bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Där kemikalier hanteras kan miljöeffekterna och saneringsbehovet bli omfattande vid spill och olyckshändelser. Följande åtgärder bör alltid vidtas (och ska alltid vidtas i vattenskyddsområde) för att undvika att kemikalier når omgivande mark och vattendrag:

 • Cistern ska vara uppställd på tät yta.
 • Dropplåt/spillplåtar ska finnas där spill kan förekomma.
 • Påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning.
 • Godkänt elektroniskt överfyllnadsskydd.
 • Möjlighet till nivåkontroll.
 • Invallning av cisterner. Invallningen bör förses med tak.
 • Läckagelarm (vid särskilt känslig mark eller farliga kemikalier).
 • Slangbrottsventil (vid tankplatser).

I Åstorps kommun finns ett antal bränslecisterner för bensin och diesel som är placerade nära vattendrag eller dagvattenbrunnar. Vid eventuell olycka eller om de av annan anledning läcker ut bränsle finns oftast inga skyddsvallar eller liknande som hindrar spill till vattnet. Med tanke på bränsle/oljeprodukters negativa och skadliga effekter i vattenmiljön bör samma krav ställas på dessa cisterner som på sådana som installeras inom vattenskyddsområden. Det innebär ett krav på sekundärt skydd, typ invallning.

Bestämmelser om cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS 2003:24. I miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna, bland annat försiktighetsprincipen, utifrån vilka man kan ställa krav på all hantering av miljöfarliga ämnen oavsett om det finns detaljerade regler eller inte.

För vissa cisterner finns specialregler där bygg- och miljönämnden inte har tillsynsansvar. Det gäller särskilt:

 • Mobila cisterner och behållare som används för transport av farligt gods. Här gäller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2012:6) om transport av farligt gods på väg eller i terräng, d.v.s. de s.k. ADR/ADR-S föreskrifterna. Polisen är tillsynsmyndighet.
 • Trycksatta anordning som kan utgöras av ett tryckkärl, en cistern, ett vakuumkärl eller en rörledning. Här gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av tryckkärl (AFS 2005:3). Arbetsmiljöinspektionen är tillsynsmyndighet.

Bygg- och miljönämnden i Åstorps kommun debiterar timavgift för inspektion, påminnelser, anmälan och dylikt.

Senast ändrad • 2024-05-17

Kontakt