Hälsoskydd

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön. Det innebär till exempel att se till att bostäder är bra och fria från radon, fukt och buller som påverkar hälsan negativt.

Att människor får besvär eller blir sjuka på grund av miljöfaktorer innebär både personligt lidande och stora kostnader för samhället.

En god miljö är en förutsättning för god hälsa, både för nuvarande och kommande generationer. Med miljö menas inte bara naturen utan även miljön inomhus, vår exponering för kemikalier, buller och luftföroreningar. Påverkan på människor kan vara positiv, främjande för hälsan eller negativ, störande eller skadlig.

En långsiktigt hållbar utveckling gör att människan mår bra och har en god hälsa. Myndigheternas arbete handlar om att öka förutsättningarna för hälsosamma miljöer med hjälp av lagstiftning, information, samhällsplanering och tillsyn.

Vår miljö, både natur- och kulturmiljöer, kan förebygga och främja människors hälsa genom att ge möjlighet till fysisk aktivitet, friluftsliv och avkoppling. Miljöns negativa inverkan på vår hälsa kan ske genom fysisk skada, sjukdom och ohälsa, men även indirekt som ett resultat av försämrad livskvalitet.

En god miljö som säkerställer en god hälsa handlar om tillgång till miljöer utan störningar som exempelvis buller, och om miljöer, vatten och livsmedel med låg förekomst av hälsofarliga ämnen.

Senast ändrad • 2024-05-27

Kontakt