Pågående översiktsplanearbete

Det pågår just nu ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Åstorps kommun.

En översiktsplan visar hur kommunens mark- och vattenområden ska utvecklas på lång sikt. För första gången är översiktsplanen i ett digitalt format.

Processen för ÖP 2021

Åstorps kommuns nya översiktsplan sträcker sig till 2040 och förväntas kunna antas 2021.

Den 20 oktober till 21 december 2020 var kommunens nya förslag på översiktsplan ute på samråd. Då kunde kommunens medborgare och myndigheter lämna in synpunkter på förslaget. Nu sammanställs de synpunkter som kom in under samrådet och planförslaget revideras.

Arbetet med en ny översiktsplan inleddes efter att den nuvarande översiktsplanen aktualitetsprövades och konstaterades vara inaktuell. Nästa steg i processen är att revidera översiktsplanen och därefter ställa ut den på nytt, under det så kallade granskningsskedet. Därefter kan beslut om att anta planen fattas.

Samhällsutvecklingen och nya kunskaper kommer successivt att ge nya förutsättningar för kommunens planering och medverka till att översiktsplanen fortlöpande behöver ses över.

Läs mer om det pågående arbetet med översiktsplanen och ta del av samrådsförslaget under fliken "Förslag till översiktsplan".

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Den redogör även för bebyggelseutvecklingen samt hur riksintressen och andra värden ska tillgodoses enligt miljöbalken.

Planen är en vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras (till exempel i bygglov och detaljplaner). Den har en central roll i kommunens arbete med att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-01-12