Pågående översiktsplanearbete

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022 gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ändring av översiktsplanen för Björnås.

En ändring för en viss del av översiktsplanen kan täcka allt från större områden till enskilda stadskvarter. Detaljeringsgrad beror på syftet och de aktuella planeringsfrågorna. I områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. En fördjupning kan till exempel tas fram för tätorter eller kommundelar där det finns stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk, till exempel höga naturvärden och stora bevarandevärden i områden med högt bebyggelsetryck.

Arbetet med ändring av översiktsplanen för Björnås har startats upp under våren 2022 och planeras att pågå under 2022-2023. Planen är avgränsad till att omfatta hela Björnås.

Som ett första steg i arbetet kommer en naturvärdesinventering att genomföras i slutet på maj/början på juni som syftar till att identifera kända naturvärden och naturförhållanden. Inventeringen sker i fält och då genomströvas området varvid förekommande naturvärdesobjekt och landskapsobjekt identifieras, avgränsas och fotodokumenteras. Inventeringen omfattar de ytor som bedöms vara allmänt tillgängliga naturmark- eller betesytor. Enskilda privata villatomter ingår ej i inventeringen.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-05-17

Kontakt