Pågående översiktsplanearbete

Det pågår just nu ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Åstorps kommun.

En översiktsplan visar hur kommunens mark- och vattenområden ska utvecklas på lång sikt. För första gången är översiktsplanen i ett digitalt format.

Processen för ÖP 2021

Åstorps kommuns nya översiktsplan sträcker sig till 2040 och förväntas kunna antas 2021.

Den 20 oktober till 21 december är kommunens nya förslag på översiktsplan ute på samråd. Då kan kommunens medborgare och myndigheter lämna in synpunkter på förslaget. Efter samrådstiden kommer synpunkterna sammanställas och planförslaget kommer revideras.

Arbetet med en ny översiktsplan inleddes efter att den nuvarande översiktsplanen aktualitetsprövades och konstaterades vara inaktuell. Hittills har arbetet bestått av medborgardialog och dialog internt mellan politiker och tjänstepersoner.

Samhällsutvecklingen och nya kunskaper kommer successivt att ge nya förutsättningar för kommunens planering och medverka till att översiktsplanen fortlöpande behöver ses över.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Den redogör även för bebyggelseutvecklingen samt hur riksintressen och andra värden ska tillgodoses enligt miljöbalken.

Planen är en vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras (till exempel i bygglov och detaljplaner). Den har en central roll i kommunens arbete med att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-10-20