Pågående översiktsplanearbete

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022 gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ändring av översiktsplanen för Björnås.

En ändring för en viss del av översiktsplanen kan täcka allt från större områden till enskilda stadskvarter. Detaljeringsgrad beror på syftet och de aktuella planeringsfrågorna. I områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. En fördjupning kan till exempel tas fram för områden med komplexa förhållanden, exempelvis för delar av kommunen där det råder stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk. Björnås är identifierad som ett sådant område med motstående intressen och där behov av detaljerade ställningstaganden behövs.

Som ett första steg i arbetet har en naturvärdesinventering genomförts. Inventeringen har genomförts under sommaren 2022, där markområden har genomströvats och förekommande naturvärdesobjekt och landskapsobjekt identifierats. En sammanställning av inventeringen beräknas vara klar under tidig höst. Under hösten pågår faktainsamling och sammanställning av olika förutsättningar som kommer att ligga till grund för arbetet.

Tidig medborgardialog

Under hösten kommer kommunen hålla en tidig medborgardialog. Syftet med en tidig medborgardialog är att samla in medborgares kunskap, erfarenheter och behov som blir en del av det framtagna underlaget. Den tidiga medborgardialogen riktar sig till er som är boende i Björnås och er som besöker eller använder området på fritiden. Det kommer att finnas möjlighet att delta i medborgardialogen genom att besvara en digital enkät med din telefon, surfplatta eller dator. Kommunen kommer även att bjuda in till ett par fysiska möten under oktober/november där alla är välkomna att delta.

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med mer information och datum för dialogen.

Har ni frågor redan nu, vänligen hör av er till plankontoret.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-09-14

Kontakt