Pågående översiktsplanearbete

Det pågår just nu ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Åstorps kommun. Planförslaget är på granskning 21 juni-21 september 2021.

En översiktsplan visar hur kommunens mark- och vattenområden ska utvecklas på lång sikt. För första gången är översiktsplanen i ett digitalt format.

Processen för ÖP 2021

Åstorps kommuns nya översiktsplan sträcker sig till 2040 och förväntas kunna antas 2021.

Från 21 juni till och med 21 september 2021 är planförslaget tillgängligt för granskning. Då kan allmänheten, myndigheter och andra berörda ta del av planen och lämna synpunkter på den. Syftet med granskningen är att visa och få synpunkter på översiktsplanen efter de ändringar som har gjorts sedan samrådet.

Arbetet med en ny översiktsplan inleddes efter att den nuvarande översiktsplanen aktualitetsprövades och konstaterades vara inaktuell. Under oktober-december 2020 var kommunens nya förslag på översiktsplan ute på samråd. Då kunde kommunens medborgare och myndigheter lämna in synpunkter på förslaget.

Nästa steg i processen efter att granskningen är avslutad är att sammanställa de synpunkter som har kommit in under granskningen och eventuellt revidera planen. Därefter kan beslut om att anta planen fattas.

Samhällsutvecklingen och nya kunskaper kommer successivt att ge nya förutsättningar för kommunens planering och medverka till att översiktsplanen fortlöpande behöver ses över.

Läs mer om det pågående arbetet med översiktsplanen och ta del av granskningsförslaget under fliken "Förslag till översiktsplan".

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Den redogör även för bebyggelseutvecklingen samt hur riksintressen och andra värden ska tillgodoses enligt miljöbalken.

Planen är en vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras (till exempel i bygglov och detaljplaner). Den har en central roll i kommunens arbete med att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-06-18