Pågående översiktsplanearbete

Det pågår just nu ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Åstorps kommun. Arbetet sker förvaltningsöverskridande. Under processens gång kommer medborgare ha möjlighet att lämna in synpunkter.

ÖP 2021

Den nya översiktsplanen, ÖP 2021, visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Planen redogör även för bebyggelseutvecklingen samt hur riksintressen och andra värden ska tillgodoses enligt miljöbalken.

Översiktsplanen förväntas färdigställas 2021 och byggs för första gången upp i ett digitalt format. Den kommer kunna nås via en länk och vara uppbyggd med flikar, som fungerar som kapitelindelning. Den digitala utvecklingen förväntas ge mer enhetliga översiktsplaner på en nationell nivå och kan även bidra till en mer tillgänglig plan, som du lätt kan nå via din dator, telefon eller surfplatta.

Processen för ÖP 2021

Arbetet med en ny översiktsplan inleddes efter att den nuvarande översiktsplanen aktualitetsprövades och konstaterades vara inaktuell. Arbetet har hittills bestått av dialog internt mellan politiker och tjänstepersoner, men kommer under 2020 och 2021 riktas allt mer mot allmänheten, genom medborgardialog och samråd.

Vi befinner oss just nu i en fas då ett samrådsförslag ska sammanställas. Förslaget kommer att gå ut på samråd under hösten 2020. Då får allmänheten och myndigheter lämna in synpunkter på förslaget.

Samhällsutvecklingen och nya kunskaper kommer successivt att ge nya förutsättningar för kommunens planering och medverka till att översiktsplanen fortlöpande behöver ses över.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-04-02