Pågående byggprojekt

I Åstorps kommun händer det mycket! Här har vi samlat pågående och kommande byggprojekt som kommunen arbetar med.

Förskolor, skolor och idrottshallar

Bjärshögsskolan blir en skola från förskoleklass till sjätte klass, samt med anpassad grundskola för totalt ca 400 elever. På skolan kommer det också att finnas en stor förskola med plats för 180 barn. Skolan byggs vid Bjärshögsplanen i Åstorp, bakom gamla Haganässkolan och beräknas vara klar våren 2025.

I anslutning till befintliga förskolor i Hyllinge har det byggts en ny förskola. Förskolan var klar under november 2023 och kommer tas i bruk av verksamheten från och med januari månad 2024.

Förskolan ersätter Galaxen, Örtagården och avdelningen Stubben som idag är på Folkets Hus. Det framtida nyttjandet av Örtagården kommer avgöras under våren 2024.

Elevantalet har de senaste åren ökat i Nyvång, vilket påverkat kapaciteten på Nyvångs skola. Befolkningsprognosen framöver tyder på att elevantalet kommer fortsätta öka. Beslut har därför fattats om att bygga om- och till Nyvångs skola. När skolan är om- och tillbyggd kommer den att ha plats för 240-300 elever. Skolan kommer få en egen slöjdsal och eleverna behöver därmed inte längre åka buss för att ha slöjd i Hyllinge. Arbete pågår just nu med slutlig projektering och byggstart planeras under kvartal 1 2024. Den om- och tillbyggda skolan i Nyvång beräknas färdigställd till höstterminen 2025

Anpassad grundskola har lokaler i samma byggnad som kök och matsal på Björnekullaskolan ombyggnaden är färdigställd och kommer börja användas under terminsstarten i januari 2024. Lokalerna för anpassad grundskola har utökats och anpassats till dagens behov för verksamheten medan matsalen byggts om och fått ett lyft både vad gäller utseende och funktion genom bättre akustik och serveringslinjer. Matsalen har inretts mer som en restaurang än som en traditionell skolmatsal för att öka upplevelsen i strävan efter en trygg och stimulerande miljö för elever och personal.

Trafik- och stadsmiljö

En järnvägsbro ska byggas över spåren i Åstorp med start 2029-2030. Gångbron ska öka tillgängligheten för de södra delarna i Åstorp. Det kommer innebära bättre tillgänglighet för de som kommer bo och leva i det nya bostadsområdet Björnekulla ås och binda samman de östra och västra delarna av centrum. Järnvägsbron är även en viktig investering för utvecklingen av Åstorps centrum.

Just nu pågår en utbyggnad av området på mottsatta sidan av Åstorps stationsområde. Det förberedande arbetet med dragning av ledningar och nya vägar inför kommande bebyggelse är i full gång.

Kommunen planerar för nya tomter i Kvidinge. Området blir en förlängning av Södra Kyrkogatan. En detaljplan finns från -79 som möjliggör bostäder i ett plan.

Övriga byggprojekt

Kommunfullmäktige har beslutat att arbeta vidare med ett nytt kommunhus i Åstorp. I dagsläget är kommunens förvaltningar utspridda i olika byggnader eftersom kommunhuset är för litet. Kommunstyrelsen har beslutat att ett konkret alternativ på kommunhus på Björnekulla ås ska tas fram. Detta arbete kommer att pågå under 2023 och 2024.

I nyheten nedan kan du läsa mer om processen fram till beslutet om var kommunen valt att bygga det nya kommunhuset.

Ortofoto av det nya kommunhusets tänkta placering på Björnekulla ås.

Andra som bygger i Åstorps kommun

Arbeten som utförs av andra aktörer är inte med på denna sida. För att läsa mer om dessa projekt hänvisar vi till respektive företags hemsida.

Senast ändrad • 2024-05-06

Kontakt