Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg

Privata utförare inom personlig assistans, bostad enligt LSS, särskilt boende enligt SoL och hemsjukvård kan rapportera in behov av skyddsutrustning.

Sveriges kommuner och regioner har skickat information om rutinen till branschorganisationer inom personlig assistans, bostad enligt LSS, särskilt boende enligt SoL och hemsjukvård.

Dokumenten skickas till kontaktperson längst ner på sidan.

Lägesbild

Om det inte finns en överenskommelse mellan Åstorps kommun och den privata utföraren gäller i Skåne att privat utförare endast skickar lägesbild om:

  • Det finns kritiska- och/eller orosmoment
  • Det finns brukare/patienter med bekräftad smitta av covid-19.

Begäran om stöd

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. I en bristsituation av hälso- och sjukvårdsmaterial som uppkommit på grund av coronapandemin finns i turordning följande tillvägagångssätt:

  1. Den privata utföraran köper in material via SKL Kommentus. På uppdrag av SKR har SKL Kommentus Inköpscentral upphandlat skyddsmateriel som kommunerna kan beställa. Privata utförare kan också nyttja avtalet. Enligt tidigare utskickad information hanterar Kommunförbundet Skåne processen kring godkännande av privata utförare i Skåne. Privata utförare faktureras inköp via avtalet av OneMed. 

    Eventuella frågor skickas till kasliet@kfsk.se

  2. Den privata utföraren beär stöd från Socialstyrelsen via kommunen. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. Det har varit oklart hur privata utförare ska rapportera in sina behov för att ta del av detta. Rutinen innebär att de privata utförare rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen.

Sekretess

Uppgifter som skickas till kommunen blir offentliga om de inte sekretessbeläggs. Kommunen ska därför ta ställning till om uppgifterna ska sekretessbeläggas. Bedömer kommunen att det finns risk att enskild brukare/patientperson kan identifieras ska kommunerna sekretessbelägga dessa uppgifter.

Senast ändrad • 2020-06-15