Bildningsnämnden, 2018-03-21

Organ

Bildningsnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-03-21

 

Paragrafer

§§ 19 - 29

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-26

 

Datum då anslaget tas ned

2018-04-18

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet

https://www.astorp.se/download/18.519a2cf116261bc9d972b6/1522135216153/Bildningsn%C3%A4mnden+2018-03-21.pdf