Bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-03-13

Organ

Bildningsnämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-03-13

 

Paragrafer

§§ 16 - 20

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-12

 

Datum då anslaget tas ned

2018-04-04

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet

http