Bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-04

Organ

Bildningsnämndens arbetutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-04-04

 

Paragrafer

§§ 22 - 25

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-06

 

Datum då anslaget tas ned

2018-04-30

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet

http