Bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-02

Organ

Bildningsnämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-05-02

 

Paragrafer

§§ 26 - 28

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-02

 

Datum då anslaget tas ned

2018-05-25

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet