Bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-30

Organ

Bildningsnämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-05-30

 

Paragrafer

§§ 29 - 30

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-30

 

Datum då anslaget tas ned

2018-06-22

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet