Bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-11-28

Organ

Bildningsnämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-11-28

 

Paragrafer

§§ 48 - 52

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-28

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-21

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet