Bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-03-13

Organ

Bildningsnämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2019-03-13

 

Paragrafer

§§ 12 - 16

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-14

 

Datum då anslaget tas ned

2019-04-05

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret

 

Länk till protokollet