Bildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-07

Organ

Bildningsnämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2019-08-07

 

Paragrafer

§§ 34 - 38

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-09

 

Datum då anslaget tas ned

2019-09-02

 

Förvaringsplats för protokollet

Bildningskontoret