Folkhälsorådet, 2018-05-22

Organ

Folkhälsorådet

 

Sammanträdesdatum

2018-05-22

 

Paragrafer

§§ 9 - 15

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-24

 

Datum då anslaget tas ned

2018-06-25

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen