Kommunfullmäktiges presidium, 2018-02-21

Organ

Kommunfullmäktiges presidium

 

Sammanträdesdatum

2018-02-21

 

Paragrafer

§§ 1 - 5

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-22

 

Datum då anslaget tas ned

2018-03-16

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen