Kommunfullmäktiges presidium, 2019-03-18

Organ

Kommunfullmäktiges presidium

 

Sammanträdesdatum

2019-03-18

 

Paragrafer

§§ 1 - 7

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-26

 

Datum då anslaget tas ned

2019-04-16

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen