Kommunfullmäktiges presidium, 2019-08-19

Organ

Kommunfullmäktiges presidium

 

Sammanträdesdatum

2019-08-19

 

Paragrafer

§§ 16 - 24

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-19

 

Datum då anslaget tas ned

2019-09-10

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen