Kommunfullmäktiges samhällsberedning, 2019-03-28

Organ

Samhällsberedningen

 

Sammanträdesdatum

2019-03-28

 

Paragrafer

§§ 1 - 3

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-29

 

Datum då anslaget tas ned

2019-04-44

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen