Kommunfullmäktiges valberedning, 2018-03-26

Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

 

Sammanträdesdatum

2018-03-26

 

Paragrafer

§§ 1 - 5

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-27

 

Datum då anslaget tas ned

2018-04-19

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen