Kommunfullmäktiges valberedning, 2018-05-28

Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

 

Sammanträdesdatum

2018-05-28

 

Paragrafer

§§ 6 - 7

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-29

 

Datum då anslaget tas ned

2018-06-20

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen