Kommunfullmäktiges valberedning, 2018-11-20

Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

 

Sammanträdesdatum

2018-11-20

 

Paragrafer

§§ 12 - 38

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-22

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-13

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen