Kommunfullmäktiges valberedning, 2018-11-26

Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

 

Sammanträdesdatum

2018-11-26

 

Paragrafer

§§ 39 - 47

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-27

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-18

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen