Kommunfullmäktiges valberedning, 2019-03-25

Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

 

Sammanträdesdatum

2019-03-25

 

Paragrafer

§§ 3 - 6

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-26

 

Datum då anslaget tas ned

2019-04-16

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen