Kommunstyrelsen, 2018-11-21

Organ

Kommunstyrelsen

 

Sammanträdesdatum

2018-11-21

 

Paragrafer

§§ 233 - 236

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-22

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-14

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen