Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-09

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2019-01-09

 

Paragrafer

§§ 1 - 12

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-09

 

Datum då anslaget tas ned

2019-01-31

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen