Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-02-07

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-01-11

 

Paragrafer

§§ 22 - 31

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-08

 

Datum då anslaget tas ned

2018-03-02

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet

http