Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-11-21

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-11-21

 

Paragrafer

§§ 217 - 228

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-21

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-13

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen