Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-12-05

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-12-05

 

Paragrafer

§§ 229 - 243

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-05

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-31

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen