Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-12-19

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-12-19

 

Paragrafer

§§ 244 - 259

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-20

 

Datum då anslaget tas ned

2019-01-16

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen