Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-02-20

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2019-02-20

 

Paragrafer

§§ 39 - 49

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-25

 

Datum då anslaget tas ned

2019-03-19

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen