Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-07

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2019-08-07

 

Paragrafer

§§ 179-195

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-07

 

Datum då anslaget tas ned

2019-08-29

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen